ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1o ΕΤΟΣ (2018-2019)

 

Βii.1 «Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.»

 • Eκπαιδεύτηκαν όλοι (18 παραγωγοί) οι παραγωγοί της ομάδας και οι 5 από αυτούς θα συμμετέχουν πιλοτικά στη σύγκριση της εφαρμογής κομπόστ σε σχέση με τα λιπάσματα.
 • Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις κομπόστ και εδάφους

 

 

Βii.2«Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.»

 • Εκπαιδεύτηκαν όλοι (18 παραγωγοί) οι παραγωγοί της ομάδας και οι 5 από αυτούς θα συμμετέχουν πιλοτικά στη σύγκριση της εφαρμογής χωνεμένης κοπριάς σε σχέση με τα λιπάσματα.
 • Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις χωνεμένης κοπριάς και εδάφους

 

 

Βiv: «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3»

 • Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών αποτελείται από 18 ελαιοπαραγωγούς που πιστοποιήθηκαν από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3 με αριθμό πιστοποιητικού 30000376.
 • Πραγματοποιήθηκαν 2 εκπαιδεύσεις παραγωγών

 

 

Γiii: «Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος»

 • Συμπληρώθηκαν τα έντυπα ερωτηματολογίων των παραγωγών και υπολογίστηκε το ανθρακικό αποτύπωμα

 

 

 

Γiv «Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών»

 • Δημιουργήθηκε εργαλείο e-learning το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση των παραγωγών στο υλικό των εκπαιδεύσεων
 • Δυνατότητα διενέργειας ολοκληρωμένης ψηφιακής εξέτασης

 

Δiii «Προμήθεια μηχανήματος διαχωρισμού ελαιοπυρήνα”

 • Παραδόθηκε μηχάνημα διαχωρισμού ελαιοπυρήνας

 

Δiv «Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών”

 • Παραδόθηκαν τρεις ανοξείδωτες δεξαμενές 5τονες

 

Δiv.2 «Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση

 • προμήθεια δύο πορτών και ενός παραθύρου για το ελαιοτριβείο
 • εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 

Εii «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων»

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου της  Ο.Ε.Φ. Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης των συστημάτων αυτών στα επόμενα 2 έτη του προγράμματος, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή η ποιοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου καθώς και η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται.

 

ΣΤi «Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.»

Συνοψίζοντας, σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε το έντυπο απολογισμού για το πρώτο έτος υλοποίησης της ΟΕΦ με στόχο τόσο την ευρεία ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και την ενημέρωση περισσότερων παραγωγών.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο πλάνο προβολής με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό.

 

ΣΤii«Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων»

Δημιουργήθηκε η θεματική ιστοσελίδα

 • https://aesadele.gr