Αποτελέσματα 2ο έτος (2022)

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Β.iii.1 Πιλοτική χρήση ‘‘έξυπνων παγίδων’’ για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς

 • Συμπερασματική πληροφορία κατανομής πληθυσμού του δάκου

Τα αποτελέσματα της παρούσας δράσης έδειξαν ότι οι παγίδες απομακρυσμένης παρακολούθησης δύνανται να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, οι πληθυσμοί του οποίου διαφοροποιούνται τα τελευταία έτη, λόγω πιθανώς της κλιματικής κρίσης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την σημασία περαιτέρω έρευνας για τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης, πρόβλεψης έξαρσης και αντιμετώπισης της επιζήμιας πληθυσμιακής πυκνότητας του δάκου της ελιάς, προσαρμοσμένου στις συνθήκες της εκάστοτε περιοχής.

B.iv.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων

Έχει παραδοθεί ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας στην ΟΕΦ, η οποία θα επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της διετίας.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Άδελε έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας
 • Τεχνικές εκθέσεις λίπανσης
 • Τεχνικές εκθέσεις καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών (2)
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων (12)
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Επιτήρηση)

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 • Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος
 • Πιστοποιητικό κλιματικά ουδέτερου προϊόντος (Climate Pertner-ID 16180-2211- 1003).

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις παραγωγών

Δ.iv.1 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. (decanter, διαχωριστήρας & παρελκόμενα)

 • Ντεκάντερ S-6 ALFA LAVAL (1 τμχ), ηλεκτρικός πίνακας και πλαίσιο συγκροτήματος-2ο έτος
 • Διαχωριστήρας UVPX 510 (1τμχ), δονούμενο φίλτρο inox για το φιλτράρισμα του ελαιολάδου, ηλεκτρικός πίνακας ντεκάντερ -1ο έτος

Ε.i.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ιχνηλασιμότητας

Συνοψίζοντας, παραδόθηκε στην ΟΕΦ από το 1ο έτος η βάση ιχνηλασιμότητας με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι εύχρηστη και ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία και καταγραφές κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου για όλους τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Μέσω της δράσης αυτής ωφελείται το σύνολο των παραγωγών που συμμετέχουν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση καθώς η βάση δεδομένων ιχνηλασιμότητας διασφαλίζει την ποιότητα και την προέλευση του παραγόμενου ελαιολάδου.

Επιπλέον, τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας είναι άμεσα διαθέσιμα και προσβάσιμα και μπορούν να σταλούν με μορφή report για κάθε καλλιεργητική περίοδο προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της Ο.Ε.Φ.

Ε.i.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Ανασκόπηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Μελέτη εκτίμησης και ανάλυσης επικινδυνότητας
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ΙSO 9001 & ISO 22000

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ
 • Χημικές Αναλύσεις
 • Οργανοληπτικές Αναλύσεις
 • Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Επανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα της ΟΕΦ https://aesadele.gr η οποία επικαιροποιείται/ενημερώνεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη του.