ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Ο ΕΤΟΣ (2020-2021)

 

Bii.1: Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η δράση εφαρμόζεται πιλοτικά στην ομάδα των 18 παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΕΦ. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των παραγωγών στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας αφορά στο σύνολο των μελών της ΟΕΦ και η πιλοτική εφαρμογή αφορά τους 5 παραγωγούς – μέλη της ΟΕΦ που έχουν επιλεγεί.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό στις 17/03/2021 από εξειδικευμένους επιστήμονες γεωπόνους πάνω στα αποτελέσματα και στα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση κομπόστ στα αγροτεμάχια των παραγωγών.

*Οι παραγωγοί που δεν ήταν παρόντες στην εκπαίδευση, λόγω της αποφυγής συνωστισμού και της τήρησης μέτρων για την πρόληψη διασποράς του SARS-CoV-2, είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ψηφιακού εργαλείου  e-learning που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agrostirixi.eu/.

Η εξέλιξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας παρακολουθείται σε ετήσια βάση με τη διεξαγωγή εδαφολογικών αναλύσεων. Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις εδάφους από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή και 5 αναλύσεις κόμποστ από τους σωρούς που δημιουργήθηκαν με την μηχανική επεξεργασία των κλαδεμάτων και μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης.

Στο πλαίσιο της δράσης έχει δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν γίνει. Το ψηφιακό εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να εκδίδει ειδικό report για τους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων τους.

Στόχος της δραστηριότητας είναι η διεξαγωγή ενός τελικού αποτελέσματος (στο τέλος της τριετίας), με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, για το αν τελικά η χρήση του κομπόστ που δημιουργήθηκε από τα υποπροϊόντα του κλαδέματος στην πιλοτική ομάδα παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση.

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους που πραγματοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια των παραγωγών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή επετεύχθη ο ετήσιος στόχος της μείωσης εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων και αύξηση της εφαρμογής κομπόστ. Επιπλέον, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα στην εδαφολογική σύσταση των αγροτεμαχίων μετά την εφαρμογή κομπόστ στα πλαίσια του τριετούς Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ.

Bii.2: Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Με την παρούσα δραστηριότητα η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, αποσκοπεί σε σύζευξη της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Το σύνολο των παραγωγών που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση θα εκπαιδευτεί στη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου με την εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς στα καλλιεργούμενα εδάφη να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων, ενώ η πιλοτική εφαρμογή θα αφορά σε 5 παραγωγούς-μέλη της ΟΕΦ που έχουν επιλεγεί.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό στις 17.03.2021 από εξειδικευμένους επιστήμονες γεωπόνους πάνω στα αποτελέσματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών της ΟΕΦ.

*Οι παραγωγοί που δεν ήταν παρόντες στην εκπαίδευση, λόγω της αποφυγής συνωστισμού και της τήρησης μέτρων για την πρόληψη διασποράς του SARS-CoV-2, είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ψηφιακού εργαλείου  e-learning που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agrostirixi.eu/.

 

Η εξέλιξη της δραστηριότητας ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών-μελών παρακολουθείται σε ετήσια βάση με τη διεξαγωγή εδαφολογικών αναλύσεων. Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις εδάφους από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή και 5 αναλύσεις χωνεμένης κοπριάς προκειμένου να προσδιοριστεί η σύνθεσή της και να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα από την εφαρμογή της στα αγροτεμάχια των παραγωγών της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της δράσης έχει δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν γίνει. Το ψηφιακό εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να εκδίδει ειδικό report για τους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων τους.

Στόχος της δραστηριότητας είναι η διεξαγωγή ενός τελικού αποτελέσματος (στο τέλος της τριετίας), με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, για το αν τελικά η χρήση της χωνεμένης κοπριάς που ενσωματώθηκε στα αγροτεμάχια της πιλοτικής ομάδας παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση.

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους που πραγματοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια των παραγωγών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή επετεύχθη ο ετήσιος στόχος της μείωσης εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων και αύξηση της εφαρμογής χωνεμένης κοπριάς. Επιπλέον, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα στην εδαφολογική σύσταση των αγροτεμαχίων μετά την εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς στα πλαίσια του τριετούς Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ.

Biv: Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας Καν. (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014 της ΟΕΦ Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ:

 • Έγινε αναθεώρηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με την 3η έκδοση του προτύπου AGRO (3η έκδοση/5-12-2019).
 • Έγινε αναθεώρηση στο Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο αποτελεί μια περιληπτική περιγραφή του ΣΟΔ (Έκδοση 2 / 01.04.2020).
 • Έχουν διανεμηθεί σε όλους τους Παραγωγούς της Ομάδας τα ατομικά τετράδια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στις 17.03.2021 των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ με θέμα “Κλάδεμα (καρποφορία), Φυτοπροστασία (Κυκλοκόνιο-γλοιοσπόριο), Λίπανση”
 • Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων με θέμα “ Τετράδιο Παραγωγών – Αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων ” – Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από 12.03.2021 έως 16.03.2021 επιτόπου στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες ΦΠΠ των παραγωγών με εκπαιδευτή τον Γεωπόνο Χρήστο Μπιτσάνη.
 • Έγινε σύνταξη και διανομή στους παραγωγούς των Τεχνικών Εκθέσεων φυτοπροστασίας, λίπανσης και καλλιεργητικών φροντίδων για την καλλιέργεια της ελιάς.
 • Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στα μέλη της ΟΕΦ στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Πραγματοποιήθηκε Εσωτερική Επιθεώρηση και ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Πραγματοποιήθηκαν 10 αναλύσεις εδάφους από τα μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις υπολειμμάτων από τα μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Έγινε έκδοση Πιστοποιητικού με αριθμό GR20-AGRO25-0321 από τον φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS με ημερομηνία έκδοσης την 26.03.2021 και ημερομηνία λήξης 25.03.2022.

*Οι παραγωγοί που δεν ήταν παρόντες στην εκπαίδευση, λόγω της αποφυγής συνωστισμού και της τήρησης μέτρων για την πρόληψη διασποράς του SARS-CoV-2, είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ψηφιακού εργαλείου  e-learning που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agrostirixi.eu/.

 

Γiii: Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Η ΟΕΦ Α.Ε.Σ ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ στo πλαίσιo του τρίτου έτους του προγράμματος εργασίας πραγματοποίησε υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος το οποίο προκύπτει από το σύνολο των διαδικασιών της παραγωγής του ελαιολάδου μέχρι να οδηγηθεί σε τυποποίηση. Οι εκπομπές οι οποίες οφείλονται στη διαδικασία καλλιέργειας των ελαιώνων υπολογίστηκαν για το έτος παραγωγής 2020-2021. Η μελέτη στηρίχθηκε στην προσομοίωση της παραγωγής των καρπών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες συνολικά από 18 καλλιέργειες. Για κάθε μια καλλιέργεια από τις 18 καταγράφηκαν οι διαλαμβανόμενες ποσότητες καρπών που προορίζονται για ελαιοτρίβηση. Στο στάδιο της παραγωγής των καρπών, οι εκλυόμενες ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από διεργασίες όπως αυτές της κατανάλωσης ενέργειας για την καλλιέργεια της γης, από τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, από τις λειτουργίες του ποτίσματος και από τις μεταφορικές δραστηριότητες.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραγωγή ελαιολάδου για κάθε παραγωγό. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν υπό την επίβλεψη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άδελε και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση και υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος.

Τέλος πραγματοποιήθηκε η αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την υποστήριξη τριών έργων προστασία του κλίματος. Με την αντιστάθμιση, η ΟΕΦ έλαβε το πιστοποιητικό “ κλιματικά ουδέτερου προϊόντος” με κωδικό 16180-2103-1001 από την Climate Partner.

 

Γiv: Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ δημιούργησε ένα εργαλείο e-learning το οποίο θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό για την εκπαίδευση των παραγωγών της.

Το εργαλείο e-learning της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agrostirixi.eu/

Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι εφικτή με τη χρήση μοναδικών κωδικών διασύνδεσης για κάθε παραγωγό (username & password) οι οποίοι δίνονται στον κάθε χρήστη από τον χειριστή της εφαρμογής.

 

Με τη χρήση του εργαλείου e-learning οι παραγωγοί μπορούν να έχουν διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα πάνω στα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο όλων των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ.

Έχει γίνει ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού που έχει συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους με μεγάλη εμπειρία και γνώση αναφορικά με το αντικείμενο της εκπαίδευσης των παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ.

Και οι 18 παραγωγοί της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ έχουν διαβάσει το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα και έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή εκπαίδευση.

Δi: Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Παραδόθηκαν 18 ελαιοραβδιστικά OLIVION PELLENC P230 για τους 18 παραγωγούς της ΟΕΦ με τους εξής S/N:

 1. S/N:48U00142
 2. S/N:48U00130
 3. S/N:48U00124
 4. S/N:48U00117
 5. S/N:48U00110
 6. S/N:48U00114
 7. S/N:48U00113
 8. S/N:48U00119
 9. S/N:48U00118
 10. S/N:48U00104
 11. S/N:48U00097
 12. S/N:48U00112
 13. S/N:48U00115
 14. S/N:48U00116
 15. S/N:48U00141
 16. S/N:48U00109
 17. S/N:48U00129
 18. S/N:48U00111

και αντίστοιχα 18 μετασχηματιστές 12V (κατάλληλοι για P230) με τους εξής S/N:

 1. S/N:48U00818
 2. S/N:48U01344
 3. S/N:48U01948
 4. S/N:48U01957
 5. S/N:48U01946
 6. S/N:48U01954
 7. S/N:48U00815
 8. S/N:48U01973
 9. S/N:48U01340
 10. S/N:48U01962
 11. S/N:48U01940
 12. S/N:48U01951
 13. S/N:48U01986
 14. S/N:48U00837
 15. S/N:48U01972
 16. S/N:48U00824
 17. S/N:48U01945
 18. S/N:48U01941

Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση – ανακαίνιση ελαιοτριβείου

Έχουν παραδοθεί όλα τα απαραίτητα υλικά σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για:

 • Κατασκευή δεξαμενής με οπλισμένο σκυρόδεμα (4,2 μ πλάτος x 6,20 μ μήκος) (37 μ3)
 • Κατασκευή φρεατίων (2 τμχ) και συμπλήρωμα δαπέδων σε παλιές θέσεις μηχανημάτων
 • Προετοιμασία της επιφάνειας πριν τον χρωματισμό και βάψιμο τοίχων εσωτερικά (250 μ2)
 • Επένδυση τοίχων εσωτερικά με πλακάκια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου και στοκάρισμα με εποξειδικό στόκο (190,8μ2)
 • Τσιμεντοκονία οπλισμένη και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου (307,43 μ2)
 • Κατασκευή πλατύσκαλου και σκαλοπάτια

Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση – εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ.

Eii:Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

Στη διάρκεια του τρίτου έτους πραγματοποιήθηκαν δύο εσωτερικές επιθεωρήσεις και δύο ανασκοπήσεις.

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005  το πρώτο και το δεύτερο έτος με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου της  Ο.Ε.Φ.

Κατά το τρίτο έτος υλοποίησης πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση επιτήρησης από τον φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS και εκδόθηκε βεβαίωση ετήσιας επιτήρησης του Συστήματος ISO 22000:2005, σύμφωνα με την οποία το Πιστοποιητικό με αριθμό 0049 19 0022 παραμένει σε ισχύ.

Η πιστοποίηση του συστήματος διατηρήθηκε για όλη τη διάρκεια της τριετίας του προγράμματος, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή η ποιοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου καθώς και η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται.

 

Στi: Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

Σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε το έντυπο απολογισμού τόσο για το τρίτο έτος υλοποίησης της ΟΕΦ όσο και για την τριετία με στόχο τόσο την ευρεία ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και την ενημέρωση περισσότερων παραγωγών.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο πλάνο προβολής με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος τόσο στους παραγωγούς όσο και στο ευρύ κοινό.

 

ΣΤii: Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Με τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας δόθηκε έμφαση στη διασφάλιση ενός φιλικού, κατανοητού και εύκολα προσβάσιμου “περιβάλλοντος” με διαρκώς ανανεωμένο περιεχόμενο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την ΟΕΦ και τις δράσεις που υλοποίησε η ΟΕΦ στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.

Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aesadele.gr/ και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα της ΟΕΦ επικαιροποιείται διαρκώς με νέο περιεχόμενο όπως φωτογραφίες πάγιου εξοπλισμού, ανακοινώσεις εκπαιδεύσεων, αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιεί η ΟΕΦ (αποτελέσματα 1ου, 2ου & 3ου έτους).