Βασικοί στόχοι του προγραµµάτων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων είναι τόσο ο συντονισµός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών µελών όσο και η προώθηση ενός µοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Τόσο το πρόγραµµα για την τριετία 2015-2018 όσο και το νέο πρόγραµµα για την τριετία 2018-2021 περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωµένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιόλαδου.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα οργάνωσης ελαιουργικών φορέων η οργάνωση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.