Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών μελών της. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος.

Επιπλέον οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΟΠ προσφέροντας τεχνογνωσία ή/και επιστημονική υποστήριξη, και προτείνοντας στοχευμένες λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
  • Τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου
  • Τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της ΟΠ στα θέματα ποιότητας του ελαιολάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος η ΟΕΦ θα υλοποιήσει πιλοτική δράση η οποία αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων. Στόχος της τριετίας είναι η διεξαγωγή ενός τελικού αποτελέσματος, με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο, για το αν τελικά η χρήση του κομπόστ που δημιουργήθηκε από τα υποπροϊόντα του κλαδέματος στην πιλοτική ομάδα παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση ενώ στο σύνολο των παραγωγών θα δοθούν οδηγίες δημιουργίας κομπόστ και εφαρμογής του.

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος διερευνάται η ενσωμάτωση της οργανικής ουσίας που προκύπτει από την κοπριά των ζώων σε πιλοτική ομάδα παραγωγών, καθώς στόχος της ΟΕΦ είναι να συζεύξει την ελαιοκαλλιέργεια με την κτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα τις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, θα ερευνηθεί το ποσοστό της κοπριάς που μπορεί να ενσωματωθεί, μετά τη χώνευσή της, στην ελαιοκαλλιέργεια σε πιλοτική ομάδα παραγωγών μειώνοντας έτσι τη χρήση λιπασμάτων ενώ το αντίστοιχες οδηγίες θα δοθούν σε όλους τους παραγωγούς της ΟΕΦ.

Επίσης, θα συνεχιστεί και η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς μέλη της. Όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΟΔ θα διενεργηθούν ομαδικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα θέματα που ορίζει το σύστημα AGRO καθώς και ατομικές εκπαιδεύσεις. Ακόμα, θα πραγματοποιηθούν εδαφολογικές αναλύσεις με στόχο την τεκμηριωμένη ποσότητα των λιπασμάτων στην ομάδα των ελαιοπαραγωγών που εφαρμόζουν ΣΟΔ καθώς και αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την τεκμηριωμένη μηδενική ανεύρεση υπολειμμάτων ΦΠΠ στα δείγματα ελαιολάδου εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Η ΟΕΦ επιπλέον θα προχωρήσει στον υπολογισμό των εκλυόμενων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενός του ελαιολάδου που παράγεται από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή και στη συνέχεια θα αντισταθμίσει τις αναπόφευκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υποστηρίζοντας οικονομικά σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο, αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο e-learning με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο οι παραγωγοί θα μπορούν να έχουν διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή συνεπώς ο παραγωγός θα μπορεί να ανατρέχει σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών του σε όλη τη διάρκεια της τριετίας αλλά και μετά το πέρας της. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους και θα αφορά θέματα που αφορούν όλη τη δράση και τα πεδία ενδιαφέροντος των αγροτών καθώς και το υλικό εκπαιδεύσεων που αναπτύσσεται σε όλες τις δράσεις.

Με στόχο την αξιοποίηση των υποπροϊόντων κατά την παραγωγή ελαιολάδου η Οργάνωση θα προμηθευτεί ένα μηχάνημα διαχωρισμού ελαιοπυρήνα. Επίσης θα προμηθευτεί ελαιοραβδιστικά και ανοξείδωτες δεξαμενές ελαιολάδου χωρητικότητας 5 τόνων, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εργασίες για τη βελτίωση της κτιριακής εγκατάστασης του ελαιοτριβείου.

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου η Οργάνωση θα συνεχίσει να εφαρμόζει στο ελαιοτριβείο του σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων  το οποίο και θα πιστοποιείται ετησίως για το χώρο του ελαιοτριβείου.

Τέλος τις δράσεις αυτές θα τις επικοινωνήσει σε εκπροσώπους από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφους, καταναλωτές, πελάτες, καθώς και στους παραγωγούς μέλη του, και μέσω της θεματικής ιστοσελίδας για τα αποτελέσματα του Προγράμματος Εργασίας.