Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών μελών της. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος.

Επιπλέον οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΟΠ προσφέροντας τεχνογνωσία ή/και επιστημονική υποστήριξη, και προτείνοντας στοχευμένες λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
  • Τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου
  • Τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της ΟΠ στα θέματα ποιότητας του ελαιολάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης

Η Ο.Ε.Φ. έχει σκοπό μέσω της υποβολής του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου της του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται με τους σκοπούς και στόχους των εφαρμοστικών κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014, και με επαρκώς τεκμηριωμένες, σωστά κατανεμημένες και στοχευμένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Στη δραστηριότητα Βiii.1 η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει πιλοτικά χρήση ‘‘έξυπνων παγίδων’’ για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς.

Στη δραστηριότητα Βiν.1 θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Στη δραστηριότητα Βiν.2 που αφορά τους ελαιοκαλλιεργητές της, η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. σε 144 ελαιοκαλλιεργητές μέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα.

Στη δραστηριότητα Γiii.1 η Ο.Ε.Φ. θα πραγματοποιήσει υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος που προκύπτει από τις δραστηριότητες με στόχο, αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη δραστηριότητα Γiii.2 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Επίσης θα διεξαχθούν έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, καθώς και εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα Δiv.1 η Ο.Ε.Φ. θα προβεί σε προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για το ελαιοτριβείο της (decanter, διαχωριστήρας), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, μειώνοντας συγχρόνως και την κατανάλωση ενέργειας.

Στη δραστηριότητα Εi.1. η Ο.Ε.Φ. θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της προέλευσης του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εi.2 θα εφαρμοστεί σύστημα ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ., για την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, την ασφαλή διάθεση του στην αγορά και την ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που είναι δυνατό να προκύψουν από ακατάλληλα τρόφιμα.

Στη δραστηριότητα Εii.1 θα εφαρμοστούν στο ελαιοτριβείο συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018 αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εiii.1 η ΟΕΦ θα εφαρμόσει ένα σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της ΟΕΦ.

Στη δραστηριότητα ΣΤii.1 θα γίνει επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ. με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας για την Ο.Ε.Φ. στην οποία θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η Ο.Ε.Φ. στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.