Εκπαιδευση παραγωγών

17.03.2021-Εκπαιδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

 

 

Bii.1: ”Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

 

 

 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Συζήτηση-Συμβουλές

Bii.2: “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Συζήτηση-Συμβουλές

Βiv: “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

 

-Κλάδεμα (καρποφορία)

 

-Φυτοπροστασία (Κυκλοκόνιο-γλοιοσπόριο)

 

-Λίπανση