Βii.1 «Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.»

 

Η δράση εφαρμόζεται πιλοτικά στην ομάδα των 18 παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΕΦ. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των παραγωγών στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας αφορά στο σύνολο των μελών της ΟΕΦ και η πιλοτική εφαρμογή αφορά τους 5 παραγωγούς – μέλη της ΟΕΦ που έχουν επιλεγεί.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό στις 18.02.2020 από εξειδικευμένους επιστήμονες γεωπόνους επάνω στη διαδικασία ενσωμάτωσης κομπόστ στα αγροτεμάχια των παραγωγών.

Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις εδάφους από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή και 5 αναλύσεις κόμποστ από τους σωρούς που δημιουργήθηκαν με την μηχανική επεξεργασία των κλαδεμάτων και μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης.

Στο πλαίσιο της δράσης έχει δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν γίνει. Το ψηφιακό εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να εκδίδει ειδικό report για τους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων τους.

Στόχος της δραστηριότητας είναι η διεξαγωγή ενός τελικού αποτελέσματος (στο τέλος της τριετίας), με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, για το αν τελικά η χρήση του κομπόστ που δημιουργήθηκε από τα υποπροϊόντα του κλαδέματος στην πιλοτική ομάδα παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση.

 

 

Βii.2«Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.»

 

Με την παρούσα δραστηριότητα η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, αποσκοπεί σε σύζευξη της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Το σύνολο των παραγωγών που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση θα εκπαιδευτεί στη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου με την εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς στα καλλιεργούμενα εδάφη να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων, ενώ η πιλοτική εφαρμογή θα αφορά σε 5 παραγωγούς-μέλη της ΟΕΦ που έχουν επιλεγεί.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό στις 18.02.2020 από εξειδικευμένους επιστήμονες γεωπόνους επάνω στη διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών της ΟΕΦ.

Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις εδάφους από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή και 5 αναλύσεις χωνεμένης κοπριάς προκειμένου να προσδιοριστεί η σύνθεσή της και να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα από την εφαρμογή της στα αγροτεμάχια των παραγωγών της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της δράσης έχει δημιουργηθεί ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν γίνει. Το ψηφιακό εργαλείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να εκδίδει ειδικό report για τους παραγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων τους.

Στόχος της δραστηριότητας είναι η διεξαγωγή ενός τελικού αποτελέσματος (στο τέλος της τριετίας), με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, για το αν τελικά η χρήση της χωνεμένης κοπριάς που ενσωματώθηκε στα αγροτεμάχια της πιλοτικής ομάδας παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση.

 

 

Βiv: «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3»

 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας Καν. (ΕΚ) 611/2014 & 615/2014 της ΟΕΦ Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ:

 • Έγινε αναθεώρηση στο Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Έχουν διανεμηθεί σε όλους τους Παραγωγούς της Ομάδας τα ατομικά τετράδια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στις 18.02.2020 των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ . με θέμα “ Ορθή εφαρμογή φυτοπροστασίας – Εναλλακτικοί τρόποι καταπολέμησης του Δάκου (παγίδες-ωφέλιμα έντομα κλπ.) ”-
 • Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων με θέμα “ Τετράδιο Παραγωγών – Αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων ”
 • Έγινε σύνταξη και διανομή στους παραγωγούς των Τεχνικών Εκθέσεων φυτοπροστασίας, λίπανσης και καλλιεργητικών φροντίδων για την καλλιέργεια της ελιάς.
 • Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στα μέλη της ΟΕΦ στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Πραγματοποιήθηκε Εσωτερική Επιθεώρηση και ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 • Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις εδάφους από τα μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Πραγματοποιήθηκαν 5 αναλύσεις υπολειμμάτων από τα μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Έγινε έκδοση Πιστοποιητικού με αριθμό 30000376 από τον φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS με ημερομηνία ισχύος από την 27.03.2019 έως 26.03.2022

 

Γiii: «Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος»

 

Στo δεύτερο έτος του προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος που προέκυψε από το σύνολο των διαδικασιών της παραγωγής του ελαιολάδου μέχρι να οδηγηθεί σε τυποποίηση.

 

Γiv «Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών»

 

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ δημιούργησε ένα εργαλείο e-learning για την εκπαίδευση των παραγωγών της. (https://www.agrostirixi.eu/)

Με τη χρήση του εργαλείου e-learning οι παραγωγοί μπορούν να έχουν διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα πάνω στα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο όλων των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ.

Όλοι οι παραγωγοί της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ – ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ έχουν διαβάσει το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα και έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή εκπαίδευση.

 

Δiv.2 «Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση

 

– Αλλαγές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις

Παραδόθηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για:

 • αντικατάσταση σωληνώσεων όλου του δικτύου ζεστού και κρύου νέρου,
 • αντικατάσταση των σωληνώσεων αποχέτευσης και τη σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής αποχέτευσης και κτίσιμο και τοποθέτηση φρεατίων και τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων καθώς και
 • τη σύνδεση των μηχανημάτων (ντεκάντερ, διαχωριστήρας, μαλακτήρες, πλυντήριο και λέβητας)

 

– Ανακαίνιση ελαιοτριβείου

Παραδόθηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για:

 • Καθαρισμός σαθρών τμημάτων δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποκατάσταση οπλισμένου και επισκευή με ειδικά κονιάματα
 • Αντικατάσταση τμήματος στέγης από αμίαντο με στέγη από πάνελ (119 τμ)
 • Δημιουργία χωρισμάτων στο χώρο του ελαιοτριβείου για τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας (71,43 τμ)
 • Επένδυση γυψοσανίδας τοιχοποιίας (89,68 τμ)
 • Αντικατάσταση σαθρών σοβάδων με νέο επίχρισμα σε τρεις στρώσεις (250 τμ)
 • Εξυγιάνσεις σαθρών σοβάδων και αποκατάσταση αυτών (250 τμ)

 

– Ανακαίνιση ελαιoτριβείου (προμήθεια πλακιδίων και υλικών)

 • Παραδόθηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά στην ΟΕΦ (πλακίδια & υλικά)

 

– Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • Συνεχίζονται οι ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν το τρίτο έτος.

 

Εii «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων»

 

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ. (αριθμός πιστοποιητικού 049 19 0022)

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης του συστήματος και το τρίτο έτος του προγράμματος, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή η ποιοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου καθώς και η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται.

 

ΣΤi «Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.»

 

Σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε το έντυπο απολογισμού για το δεύτερο έτος υλοποίησης της ΟΕΦ με στόχο τόσο την ευρεία ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και την ενημέρωση περισσότερων παραγωγών.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο πλάνο προβολής με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος τόσο στους παραγωγούς όσο και στο ευρύ κοινό.

 

ΣΤii«Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων»

 

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.