Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

 

 

Bii.1: ”Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

 

 

 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Διαδικασία κομποστοποίησης και τα οφέλη της

Εκπαίδευση στη μηχανική επεξεργασία των κλαδιών με θρυμματιστή

Bii.2: “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

 

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών καθώς και τα οφέλη της οργανικής ουσίας – κοπριάς στην ελαιοκαλλιέργεια

Βiv: “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

 

Κανόνες υγιεινής

Ασφάλεια των εργαζομένων

Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων

Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισμού

Παροχή πρώτων βοηθειών

One thought on “Εκπαίδευση παραγωγών

Leave a Reply