Εκπαίδευση παραγωγών

Bii.1: ”Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Διαδικασία ενσωμάτωσης κομπόστ στα αγροτεμάχια των παραγωγών

 

Bii.2: “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Επιτόπια εκπαίδευση στον αγρό

Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών

 

Βiv: “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Ορθή εφαρμογή φυτοπροστασίας

Εναλλακτικοί τρόποι καταπολέμησης του Δάκου

(παγίδες-ωφέλιμα έντομα κτλ)

Leave a Reply